Kordamisülesanded

printf kasutamine

1) Muuda järgnevat rida nii, et iga sõna kuvatakse eraldi real:
printf("Siis kui Arno isaga koolimajja joudis, olid tunnid juba alanud!");

2) Trüki järgnevate muutujate sisu välja kasutades ühte printf lauset, eralda väärtused tühikuga:

3) Täienda printf lauset nii, et muutujate sisud trükitaks punktide asemele õigetes kohtades.

4) Trüki välja järgnevate muutujate väärtused kasutades maksimaalselt kahte prinf lauset. Vormistus peab nägema välja samasugune nagu on kuvatud.

Muutujad:

5) Arvuta ja trüki välja mõlemad ruutvõrrandi lahendid.

Tingimuslaused

1) Koosta tingimuslause, mis on tõene vaid siis, kui väärtus on suurem või võrdne 10-ga. Väärtus loe klaviatuurilt.

2) Koosta tingimuslause, mis on tõene vaid siis, kui väärtus on vahemikus 13 – 17.

3) Koosta tingimuslausete komplekt, mis väljastab ekraanile kas kasutaja sisestatud arv on positiivne, negatiivne või võrdne nulliga. Tingimused peavad olema üksteist välistavad.

4) Koosta tingimuste komplekt.
Koodis on 2 muutujat, mis võivad omada väärtusi 0 (väär) või 1 (tõene):

Tsüklid

1) Koosta tsükkel, mis kuvab esimesed 7 aritmeetilise jada liiget, mis algab järgnevalt: 2, 6, 10, …

2) Koosta tsükkel, mis kuvab kasutaja sisestatud arvu kohta korrutustabeli kuni 10ni.
Nt: kasutaja sisestab numbri 7. Programm kuvab

3) Koosta tsükkel, mis käib 8 korda. Igal iteratsioonil öeldakse kasutajale “Hei!” ja mitmendat korda tsükkel käib. Igal kolmandal korral kuvatakse selle asemel aga “Bazinga!”. Nt:

4) Koosta tsükkel, kus kasutajalt loetakse 10 arvu. Arve meelde pole vaja jätta. Küll tuleb tuvastada, kas arv oli paaris või paaritu.
Kui tsükkel on läbi, kuvatakse kasutajale mitu korda ta ütles paaris ja mitu korda paaritut arvu.
Nt: "Sisestasid 7 paaris ja 3 paaritut arvu"

Massiivid

1) Loe kasutajalt 6 arvu. Kuva kasutajale tagasi nende arvu kahekordsed tulemused (nt 1, 9, 4, … -> 2, 18, 8, …). Lugemine ja kuvamine tee eraldi tsüklites, võid ka töötluse teha eraldi tsüklis.

2) Loe kasutajalt 10 arvu. Seejärel küsi kasutajalt kas ta soovib näha positiivseid või negatiivseid arve. Kuva kasutajale tagasi need arvud, mida ta näha soovis.
2.1) Kui ühtegi kriteeriumile vastavat arvu ei olnud, siis ütle, et need puudusid!

3) Loe sisse 5 arvu. Seejärel loe sisse kasutajalt 2 arvu indeksit. Nendele vastavad arvud korruta omavahel ning väljasta tulemus.
Nt: Arvud: 1, 9, 3, 2, 5. Indeksid: 2, 4. Vastus: 9 * 2 = 18.

4) Loe kasutajalt 10 arvu. Arvudest indeksiga 0, 2, 4, … leiad summa. Arvudest indeksiga 1, 3, 5, … leiad korrutise. Kuva tulemused. Lugemine ja kuvamine tee eraldi tsüklites, võid ka töötluse teha eraldi tsüklis.

5) Loe kasutajalt 10 arvu. Võrdle neid paarikaupa. Nt kasutaja sisestab 1, 9, 4, 4, 9, 6, 2, 7, 1, 1

Tulemus kuvatakse: