Kodutöö II

Kodutöö üldnõudedKodutöö ülesande variantNäidislahendus

Kodutöö II raames tuleb luua programm ja koostada aruanne tehtud töö kohta.

 Aruande sisu [struktuurinäidis]

 • Tiitelleht
 • Autorideklaratsioon
 • Sisukord
 • Ülesande püstitus
 • Programmi  töövoo detailne selgitus vabas vormis
  Mis su programmi eesmärk on
  Mis järjekorras mida tehakse
  Kirjelda kõik oma funktsioonid, mis andmeid nad vajavad, mis nad teevad, kas tagastavad midagi ja kui, siis mida?
  Kuidas tulevad programmi algandmed, mis formaadis nad on?
  Kas programmil on eriolukordi – nt olukorrad, kui programm peab oma töö veaolukorra tõttu lõpetama? Kuidas neid käsitletakse?
  jne
 • Ekraanitõmmis

Enne esitamist veendu, et (nõuded)

 • Täidetud on kõik koodimisstiilis etteantud nõuded, sealhulgas:
  • Kood on trepitud ja tühikud ning reavahetused seal, kus vaja
  • Kõik funktsioonide, muutujate, preprotsessori makrote nimetused on arusaadavad, eesmärgipärased ja õigesti vormistatud
  • Puuduvad maagilised numbrid
  • Puuduvad globaalsed muutujad
  • Muutujate deklaratsioonid on ainult funktsioonide alguses
  • Kood on kommenteeritud
  • Failidel on päis
  • Kasutatud vaid vajalike teeke
  • Kõik funktsioonid on kommenteeritud (NB! Vaata kuidas funktsiooni kommenteeritakse)
 • Koodis on realiseeritud vähemalt minimaalselt nõutud funktsioonid, kuid neid võib olla rohkem, kui see on eesmärgipärane
 • Programm peab töötama suvaliste andmetega (St me võime testimiseks muuta lähteandmeid, kuid me ei muuda andmetüüpe). Testimiseks kasutame me voo ümbersuunamist, juhindu ettantud näidisfailist!
 • Andmevahetus toimub funktsioonidega ainult parameetrite kaudu. Funktsiooni tagastused ja keerukamad lahendused on lubatud, globaalmuutujad mitte.
 • GOTO kasutamine pole lubatud.
 • Funktsioonide prototüübid asuvad päises, funktsioonide sisu pärast main() funktsiooni

Tähtajad, punktid, boonused

Teise kodutöö väärtuseks on 15p.

Maksimaalse tulemuse saamiseks peab lisaks korrektsele tööle olema järgitud ka koodimisstiilis esitatud nõudeid.

Terviklik kodutöö tuleb esitada hiljemalt 18.11.2018

Tähtaja ületamisel iga hilinetud nädal võtab 1p maksimumist alla.

Esitades korrektselt lahendatud ja vormistatud töö ennetähtaegselt on võimalik saada kuni 2 boonuspunkti.

Esitades korrektselt lahendatud ja vormistatud töö

 • Enne 12.11.2018 23:59 esitatud töö: 2p
 • Enne 15.11.2018 23:59 esitatud töö: 1p

Juhul kui boonuspunktidele kandideerivas töös esineb puudusi on võimalik saada töö kohta soovitusi parandusteks ning jätkuvalt teenida maksimaalsed 15p, kuid boonust sellisel juhul ei lisandu. Lõpptähtajaks esitatud tööd lähevad koheselt hindamisele.

Kui kodutöö kohta tekib täiendavaid küsimusi või esineb kahtlusi autorluses, hinnatakse kodutöö tulemusega 0p. Sellisel juhul tuleb punktide saamiseks kodutöö kaitsta.

Vajadusel rakendatakse [Vääritu käitumise menetlemise korda].

Viimane päev kodutöö esitamiseks on 14. detsember 2018. Pärast antud kuupäeva kodutöid esitada ei ole võimalik!

Esitamine

Esitada tuleb dokumentatsioon *.pdf (Adobe PDF formaadis) ja kõik vajalikud koodifailid. Vajadusel lisa ka makefile ja sisendfailid. Kompileeritud kujul programmi mitte lisada!

Esitamine käib ainult elektroonselt. Kindlasti järgi järgmisi nõudeid, et su töö ikka kenasti kohale jõuaks ja hinne õigele inimesele saaks.

Failide nimed on kujul Kodutoo_I_Eesnimi_Perenimi_123456ABCD

Kodutöö tuleb esitada moodle kaudu: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=3347

Kui moodle'isse esitamine ebaõnnestub ...

Kui miskil põhjusel pole moodle’isse võimalik kodutööd esitada, siis varuvariandina võib saata selle e-kirjana

Kiri saada aadressile: risto.heinsar [ät] ttu.ee;

NB! Tegu on vaid osalise lahendusega, mis demonstreerib osasid testimisest ja koodimisstiilist. Esitamisele kuuluvast loe täpsemalt nõuete alt.

 

Koodinäidise vaatamiseks kliki siin
Koodi testimise näidislahenduseks piilu siia

Testimiseks kasutan mitut erinevat andmefaili katmaks erinevaid olukordi, mis tekkida võivad.

Test 1:

Output:

Capture

Test 2:

Output:

Capture2